بایگانی برچسب: s

قرآن برای قرائت در مجالس سیاسینسخه اصلی کتاب در سرای شادی و غم و اندیشه به صورت چاپ فوری به فروش می رسد. تماس با ما
     مقدمه

بیش از سه دهه از عمرم می گذرد که کم و بیش با معنـای تحت اللفظی قرآن آشنائی دارم و در این ایام در مجالس زیادی شرکت کرده ام. جلسات ما دو نوع است.

بعضی مجالس ما طبیعی اسـت مثل مجلس شب نشینی و مجلس دیدار با ارحام و عمده مجلس ما با دعوت و اطلاع قبلی تشکیل می شود ولی نکته مهم این است که در مجالس طبیـعی ما عادتاً از قرآن بهره گیری نمی شود و همـچنیـن بسیاری از مجالس که با برنامـه قبـلی منعقـد می شود , خبـری از قرآن در آن مجالـس نیست.

بیشتـر مجالس شـادی و جشـن برنامه قرآنی ندارد نظـیر مجلس عقـد و عروسی و جشن تولـد ولی مجـالس عـزاداری و غـم بیشتـر از قـرآن اسـتـفـاده می شود،اگرچه مجالس روضه خوانی غالباً خالی از برنامه های قرآنی است. در این مقدمه مطالبی را لازم می دانم تذکر دهم.

مطلب اول :

این که مـا که خـود را مسلمان می دانیـم, باید بدانیـم قرآن برای ماست و قرآن برای عمل است و مقدمه عمل به قرآن یاد گیری است.

عـلاوه بر اینـکه خود قرائت قرآن دارای اجـر و پاداش است.

(وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِر[۱]ٍ)

و هر فرد مسلمانی بهتر است هرچه می تواند قرائت قرآن داشته باشد و البته مقدار واجب قرائت قـرآن همان اسـت کـه فقهاء آن را در نماز واجب دانسته اند و ما باید قرآن را همانطور که حضرت امام خمیـنی رضوان الله تعالی علیه فرمودند: از قبرستان ها نجات دهیـم و آن را

به همه صحنه ها بیاوریم. و همه امور زندگی خود را منطبق بر قرآن سازیم.

در همـه مجالس از آن استفـاده ببـریم و در همه حـالات قرآن را به منظور عمل کردن بخوانیم تا زمینه عمل به قرآن فراهم شود و قرآن می فرماید:

(الَّذِینَ ءَاتَیْنَهُمُ الْکِتَبَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ۲)

یعنی قرآن نعمـت بزرگ خداوند متعـال است که بـه ما عنایـت شده پس آنگونه که سزاوار خـواندن است بخوانیـد و مجلسی خـالی از قـرآن نباشد و اگـر این گونـه تلاوت شود زمینـه ایمـان و عمل بـه قرآن فراهم می شود.

در آیه دیگر می فرماید:

(نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَبَ تِبْیَنًا لِّکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ۳)

یعنـی قرآن هر چیز را واضـح و روشـن می کند پس قرآن باید در همه ی مجالس قرائت شود و قرآن برای هر محفل سخن حقی دارد که باید آیات مربـوط به آن مجلس در آن مجلس قرائت شود و در جای دیگـر باز قرآن می فرماید:

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَلَمِینَ۴)

یعنی قرآن برای همـه و همـه مجالـس است و بـاز قرآن می فرما ید:

(فَاقْرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ۵ )

یعنـی در هر مجلس با انـدازه وسع آن مجلس قرائت قرآن انجام بگیرد.

حال می خواهـد این مجـلس مربوط بـه عزای نزدیـکان باشـد یا عـزای معصومین – صلوات الله علیـهم اجمعیـن – باشد یا مجلس شـادی باشد نظیر جشن های عمومی و یا مجلس عقد و پیمـان زناشوئی و یا مجلس جشن عروسی و باید بدانیم که قرآن حتی برای مجلس عروسی هم سخنی واضح و دل نشین دارد و یا جشن تولـد باشـد و یا مجـالس علمی و اندیشـه های اجتماعی و علـوم و فنون و حتـی مجالس فردی فرقی نمی کند. باز

(فَاقْرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ۶ )

و ما باید این آیه شریفـه را در زبان فارسی این طور معنی کنیم که (قرآن برای هر مجلس ) و این را جزء اسم کتاب خود قرار دادم و شعار خوبی است که باید ورد زبان ما فارسی زبان ها باشد.

مطلب دوم:

بحمدالله از برکت نظام اسلامی روش آموزشی در مدارس, جهت اسلامی دارد و به قـرآن و زبان عـربی که همانا زبان قـرآن است اهمیـّت خاصی داده می شود و به حمدالله امروزه تعداد قابل توجهی از افراد جامعه ما ترجمه قرآن را می فهمند و وقتی قرآن قرائت می شـود یکی برداشتـی و لو خیلی ناقص از معـانی قرآن دارند و این طـور نیست کـه قاری از هر جای قرآن در هـر مجلسی قرائت کند کسی چیزی نفهمـد بلکه خیلی از عوام معنی قرآن را می فهمند تا چه رسد بـه خواص و هـر روز از بـرکت نظام اسلامی که حاصل خون هزاران شهید است بر تعداد این افراد افزوده می شود.

مطلب سوم:

در حـال حاضـر قـرائت های قـرآن عادتا به تناسـب بـا مجالس نیـست و قرائاتی که انجام می شود با عنوان و مناسبت مجلس معمولاً تناسب ندارد یعنـی معانی آیـات قرائت شده متناسب مکان و زمان و موضوع مجلس نیست و این عدم تناسب بین قرائت انتخابی و مجلـس سالهـای طولانی است که مرا رنج می دهد و قرّأ قالباً به دلیل عـدم تسلّط کافی به قـرآن توان انتخاب آیات متناسـب با مجلس را ندارند.

مطلب چهارم:

مهجوریت قرآن کریم در بین مـا مسلمـانان خیلی زیاد است و البتـه علل زیادی دارد و یکی از علل آن این است که عده ای فکـر می کننـد که قرآن مثلاً چه ربطی بـه مجلـس جشـن دارد و مثلاً قـرآن برای عـروسی حـرفی و سخنی ندارد کـه مثلاً ما قرآن را در عـروسی بخوانیم فلذا قرآن در بسیاری از مجالـس ما راه ندارد و این موضـوع ناراحـت کننـده ای اسـت و بزرگـان از آن رنج می برند و موجب ناراحتی اولیا خدا می باشد.

فلذا بر اساس مطالبی که سـابق عنوان شد و ایـن نکات مهـم در اجتمـاع مسلمین اینجانب (بنده خدا) شیخ رضا قنبـری نایینی بر اساس وظیفه  دینی خـود که همانا تبلیغ دین است بر آن شـده ام تا برای هـر مجلسی بر اسـاس عناوین مجالس آیاتـی متناسـب از قرآن را انتخاب کنم و در کنار هم درج نمایم و جزئی از اسم این کتاب را (قرآن برای هر مجلس) قرار دادم . 

مطلبی که خوب است یادآور شوم این است که سال های متمـادی است که فکر تألیف چنین کتابی را داشتـه ام ولی زمینه اجـری برای آن نبوده و در واقـع فرصت انجـام آن را نداشته ام و از لحاظ اجتماعی هم وضعیت آموزش زبان عـربی به حد امروز نبوده فلذا ضرورت کمتری احساس می شده است.

تا اینکه در ماه رمضان المبارک سال ۱۴۲۶ مطابق مهـر ماه ۱۳۸۴ از قضای روزگار مواجه شدم با یک عده که از لحاظ فکـری کج اندیـش بودند و ناچاراً با آنها مـراوده و همنشینی داشتـم فلذا اولاً آنها را نصیـحت کردم که مورد توجه قرار نگـرفت ثانیاً آیاتی از قرآن کریم را که آنها زیاد در عمل به آن توجهی نداشتند برای آنها خواندم دیدم قدری مؤثر است.

چون مـاه قرآن (رمضان) بود فلذا فکـر تدوین این کتـاب در ذهنـم قـوت گرفت و از طـرفی هم بدلیل محـدودیت در آن وقت و در دستـرس نبـودن علما بزرگ و دوری از کتابخانه ام و همچنیـن در اختیار نبودن رایانه فلذا تصمیـم گرفتم یک ختـم بدقت از اول تا آخر قرآن بخوانـم و آیاتی که در اصلاح کج اندیشان مؤثـر است یاداشت نمایـم و به این ترتیب تدوین کتاب (قرآن برای هر مجلس)  آغاز شد و چون حجم همه کتابها شاید بیش از سه هزار صفحـه بشود, نمی شود آن را  داخل یک جلد قرار داد و فلذا آن را به چهارده جلد تقسیم می کنم. و چون در شـروع کار با اشخاصی همنشیـن بودم که اهل علم بودند ولی کج فکری داشتند و متـأسفانه از این قبیـل افراد در جامعه در گوشه و کنار یافت می شوند، فلذا چون دیدم این ها بحسب ظاهر قـرآن را قبـول دارنـد و اما کج فکری هایی دارند که ذیلاً بـه آن اشاره می شود :

۱_ تساوی همه حقوق از لحاظ اهمیت یعنی حق الله از هر نوعی که باشد و حق الناس از هر نوعی که باشد همه یک موقعیـت را دارند و فرقی بین حقوق واجب و مستحب نیست.

۲_ قبول نداشتن حسن و قبح و همه چیز را حسن دانستن و از جمله یک جور دانستن همه ایام.

۳_ هدف از زندگی شادمان زیستن است و در واقع لذت پرستی.

۴_ قبول نداشتن ولایت.

فلذا تصمیم گرفتم که با استفاده از مقام منبع علمی و سبک اخلاقیحضرت استاد الفقها جناب آقای حاج  شیخ حسین مظاهری- ادام الله ظلـه علی رؤس المسلمیـن که سالها افتخار شاگردی آن بزرگ مــــرد را دارم آیاتی از قـرآن کریم که در درد بزرگ کج اندیـشی آنها اثر مثبـت دارد و آنها را به راه صلاح می کشاند  از قرآن جدا نمـوده تا در مجالسی که آنها حضـور دارند این آیات قرائت شـود و در بیـن آیات و جمـلات بر گزیـده از قرآن ذکر (اللهم صـل علی محمد و آل محمد و عجـل فرجهم) گفته شود .

چون قرآن از اهل بیت جدا نیسـت و احادیث در این زمینـه دارای تواتر لفظـی و معنـوی اسـت کـه حدیـث معروف را از نبی گرامی صلی الله علیه و اله و سلم اسلام یاد آور می شوم که فرمود « انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی» یعنی دو چیز گرانسنگ و ارزشمند که دو گل سرسبد هستی می با شند در بین شما به یادگار می گزارم یکی قرآن و دیگری اهل بیت خودم – صلوات الله علیهم اجمعین – و در مورد اینـکه منشـأ همه حقـوق خداونـد اسـت و وظیفه انسـان عبودیـت خداوند است. بخاطر کثرت آیات از بسیاری از آنها صرف نظر کردم و من متعجب هستم که چگونه خداوند متعال که منشأ همه حقوق است حقش رعایت نمی شود.

شعر از خودم:

اگر حقها همه حق بودی          حق حقدار اصل حق بودی

و در ایـن ایام که مـورد ستم عده ای کج اندیش قـرار گرفتـه ام و بخاطر مشاغل فکری زیاد فرصت دفاع از این جزئیـات دنیوی را نـدارم. این بیـت را سـرودم البتـه بـا استفاده از شعر مولوی و اشـاره به کـج اندیشی که در ایـن شعـر است از جهت اینکـه انسـان در درون خود یک سر بیشتر ندارد و آن روح خدائی است که همان حق طلبی انسان است و انسان یک سر دارد نه اسرار.

هر کسی از مد خود شد یار من    مـد من الله شد فـی کـل دم

امیدوارم خداوند متعال مشکلاتی که توسط کج اندیشان در نظام اسلامی ایجاد شده را با لطف و عنایت خودش بر طرف نماید و نظام اسلامی را از کج اندیشی به طور کامـل رهایی دهد و رجـا واثق دارم که به واسطه تلاوت و قرائت و استمـاع آن آیات شریفه انشا الله از کج اندیشی نجـات پیدا کند که تصمیم به انتخاب آیاتـی از قرآن شـد که در صفحات گذشتـه مندرج است.

الـهی بـه حـق فاطمـه و ابیهـا و بعلهـا و بنیهـا و السر المستـودع فیها ادفـع عنا جمیع البلایـا و الشرور و احفظ قائدنا حتی ظهـور الحجـه و عجل فی فرجه العجل العجل العجل والسلام علیکم و علینا و علی جمیع عبادالله الصالحین. تماس با ما

قم المقدسه                رضا قنبری نایینی               ۱۷/۸/۱۳۸۴

[۱]سوره قمر آیه ۱۷

۲ – سوره بقره آیه ۱۲۱

۳ – سوره نحل  آیه ۸۹

۴ – سوره یوسف آیه ۱۰۴

۵ – سوره مزمل آیه ۲۰

۶ – سوره مزمل آیه ۲۰

پایان مقدمه کتاب